Liên kết trong trang cá nhân TikTok ở đâu?

Created on 10 June, 2024 • 31 views • 1 minutes read

Tìm hiểu nơi tìm và cách sử dụng Liên kết trong Tiểu sử trên TikTok

Tìm hiểu nơi tìm và cách sử dụng Liên kết trong Tiểu sử trên TikTok


TikTok là một nền tảng khác giống như Instagram đặt rất nhiều hạn chế về cách có thể thêm liên kết. Cụ thể, TikTok không cho phép thêm Liên kết cho mỗi bài đăng và cho đến gần đây, họ không cho phép người dùng bình thường thêm Liên kết trong Bio.


Rất dễ dàng tìm thấy Liên kết trong Tiểu sử trên TikTok, cho cả Người dùng và Tác giả.


Liên kết trong Bio trên TikTok dành cho người dùng ở đâu?


Trong khi xem video và cuộn xuống nguồn cấp dữ liệu TikTok của bạn, bạn sẽ bắt gặp cụm từ Liên kết trong trang cá nhân hoặc thẻ bắt đầu bằng #LinkInBio. Nó sẽ trông giống như thế này: