Ping

Lý tưởng để giám sát các trang web, API và các dịch vụ web. Lý tưởng để giám sát một máy chủ. Lý tưởng để giám sát cơ sở dữ liệu, máy chủ POP hoặc SMTP.
Thay đổi tôi từ trình quản lý ngôn ngữ trong bảng điều khiển quản trị. Bạn có thể thêm nội dung hữu ích ở đây.